กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

กองร้อย

ลำดับ

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล

ที่ทำงาน

ร.1 รร.7

-

-

-

-

ร.2 รร.7

-

-

-

-

ร.3 รร.7

-

-

-

-

ร.4 รร.7

-

-

-

-

ร.5 รร.7

-

-

-

-

ร.6 รร.7

-

-

-

-

ร.1 กฝ.1

1

4

6

8

9

10

13

18

21

22

23

26

29

32

33

36

37

42

44

45

48

49

50

51

53

55

56

58

59

61

62

ด.ต.เกรียงศักดิ์  พันธฺรักษ์

ด.ต.ชัยเสน่ห์  มีบำรุง

ด.ต.ชูชาติ  พรมดอนกลอย

ด.ต.ณรงค์  อินทร์แป้น

ด.ต. เทิด  ชูศรี

ร.ต.ต.ทวีป  ศรีเกิดครืน

ด.ต.ธีรยุทธ  สงพูล

ด.ต.บัญชา บุตรศรี

ร.ต.ต.บุญสม  จันทร์หอม

ด.ต.บุญหลาย  พิมพา

ด.ต.บุญเลิศ  แสงพรม

ด.ต.ประยุทธ  พรมเดื่อ

ด.ต.พนม  พุ่มเจริญ

ด.ต.ไพโรจน์  ผาดศรี

ด.ต.ภาคภูมิ  พาทีธรรม

ร.ต.ต.ยุทธพันธ์  คล้ายเขียว

ด.ต.รักษพล  พรมเดช

ด.ต.วินัย  รอดพลับ

ด.ต.วีระ  ม่วงงาม

ด.ต.วิชัย  บุดดา

ด.ต.สง่า  พูลสวัสดิ์

ด.ต.สมเศก  ชูชาติ

ด.ต.สุชาติ  พาหา

ด.ต.สมพล  เหนี่ยวพึ่ง

ด.ต.สุรสิทธิ์  เข็มทอง

ด.ต.สุริยา  เอาหานัด

ด.ต.เสรี  แสงวิเชียร

ด.ต.สิงหโรจน์  สืบส่ง

ด.ต.อุทิศ  พรมมา

ด.ต.อนันต์  ดอกไม้ศรีจันทร์

ด.ต.อนุชา  ทองสิทธิ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กก.ตชด.41  จว.ชุมพร

กองร้อย ตชด.146 ด่านสิงขร จว.ประจวบฯ

กองร้อย ตชด.147 อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ

กก.1 บก.กฝ ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

กองร้อย ตชด.144 อ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี

กก.7 บก.กฝ ค่ายศรียานนท์ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

บก.กฝ. บช.ตชด.

กก.ตชด.21  จว.สุรินทร์

กก.ตชด.14  จว.ประจวบคีรีขันธ์

กก.สอ.ตชด.(พลร่ม) ค่ายนเรศวร จว.เพชรบุรี

กก.ตชด.41  จว.ชุมพร

กก.ตชด.22  จว.อุบลราชธานี

กก.1 บก.กฝ ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

กองร้อย ตชด.147 อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ

กองร้อย ตชด.147 อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ

กก.7 บก.กฝ ค่ายศรียานนท์ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

กองร้อย ตชด.444 ต.มาโลย อ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี

กองร้อย ตชด.146 ด่านสิงขร จว.ประจวบฯ

กองร้อย ตชด.214 อ.สังขละ  จว.สุรินทร์

บช.ตชด.กทม.

ศูนย์อำนวยการพัฒนาห้วยทราย อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

กองร้อย ตชด.147 อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ

บช.ตชด.กทม.

กองร้อย ตชด.145 อ.ปราณบุรี  จว.ประจวบคีรีขันธ์

กองร้อย ตชด.147 อ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์

กองร้อย ตชด.245  จว.หนองคาย

กก.สอ.ตชด (พลร่ม) ค่ายนเรศวร  จว.เพชรบุรี

กก.ตชด.13  จว.กาญจนบุรี

กองร้อย ตชด.146 ด่านสิงขร จว.ประจวบคีรีขันธ์

กองร้อย ตชด.145 อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

กองร้อย ตชด.335 อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่

ร.2 กฝ.1

-

-

-

-

ร.3 กฝ.1

-

-

-

-

ร.4 กฝ.1

-

-

-

-

ร.1 กฝ.7

-

-

-

-

ร.2 กฝ.7

-

-

-

-

ร.3 กฝ.7

-

-

-

-

ร.4 กฝ.7

-

-

-

-

ร.5 กฝ.7

-

-

-

-

เทียบรุ่น

รร.0

0

ด.ต.

-

-

 

สถานที่ทำงาน

 บก.อก.     อาคารจุลพราหมณ์ ชั้น 4 เลขที่ 1279 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 โทร.0-2279-8250-9

บก.สสน.  ชั้น 3 เลขที่ 1279 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2279-8250-9

                ฝสสน.1 บก.สสน.

ฝสสน.2 บก.สสน.

ฝสสน.3 บก.สสน.

ฝสสน.4 บก.สสน.

ฝสสน.5 บก.สสน.พยาบาล

บก.ฝึกพิเศษ 1279 อาคารกองบังคับการฝึกพิเศษ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขนพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2279-8250-9

                กก.1 บก.กฝ.ค่ายพระรามหก

กก.2 บก.กฝ.ค่ายพระยาสุรสีห์

กก.3 บก.กฝ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง

กก.4 บก.กฝ.ค่ายเสนีย์รณยุทธ

กก.5 บก.กฝ.ค่ายนเรศวรมหาราช

กก.6 บก.กฝ.ค่ายรามคำแหงมหาราช

กก.7 บก.กฝ.ค่ายศรียานนท์

กก.8 บก.กฝ.ค่ายศรีนครินทรา

กก.9 บก.กฝ.ค่ายท่านมุก

ศูนย์ฝึกสุนัข บก.กฝ.บช.ตชด.

บก.สนับสนุนทางอากาศ อาคารกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร.0-3244-2355-6

                ฝอ.บก.สอ.

กก.1 บก.สอ.

กก.2 บก.สอ.

กก.3 บก.สอ.

กก.4 บก.สอ.

กก.5 บก.สอ.

บก.ตชด.ภาค 1 เลขที่ 61 หมู่ 6 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 12120 โทร.0-2524-0791-2

                กก.ตชด.ที่ 11

                กก.ตชด.ที่ 12

                กก.ตชด.ที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า เลขที่ 260 ม.2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์กลาง 034-579353-4

                กก.ตชด.ที่ 14

บก.ตชด.ภาค 2 เลขที่ 202 หมู่ที่ 13 ตำบลใเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.

                กก.ตชด.ที่ 21

                กก.ตชด.ที่ 22

                กก.ตชด.ที่ 23

                กก.ตชด.ที่ 24

บก.ตชด.ภาค 3 เลขที่ 101  ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  50180 โทร.0-5329-7571-5

                กก.ตชด.ที่ 31

                กก.ตชด.ที่ 32

                กก.ตชด.ที่ 33

                กก.ตชด.ที่ 34

บก.ตชด.ภาค 4 ค่ายรามคำแหง เลขที่ 432/1  ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.0-7432-4826, 0-7444-3882-3

                กก.ตชด.ที่ 41

                กก.ตชด.ที่ 42

                กก.ตชด.ที่ 43

                กก.ตชด.ที่ 44